Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání (ŠVP PV) je vytvořený celým kolektivem školy a zpracovaný podle rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání se zaměřením na enviromentální výchovu s využitím alternativních prvků- Splňuje všechny požadavky na kvalitní pedagogickou práci a individuální péči o děti ve všech oblastech. Podle evaluace uplynulého školního roku se doplňuje o nové dílčí cíle, hlavní cíl školy zůstává a je dlouhodobý. ŠVP má jednotné celoroční téma rozpracované do integrovaných měsíčních bloků pod názvem ,,CO VIDÍ SLUNÍČKO“, které se prolíná do všech oblastí výchovného působení na děti.

PROFILACE ŠKOLY – S L U N Í Č K O :

S – SPOKOJENÁ – chceme dosáhnout toho, aby do naší školy přicházely a odcházely spokojené děti a spokojení rodiče, kteří na léta strávených ve škole budou rádi vzpomínat

L – LASKAVÁ – budeme se snažit o to, aby se ve vztazích dospělý – dítě, dítě – dítě, dospělý – dospělý, projevovala důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, empatie, vzájemná pomoc a podpora

U – USMĚVAVÁ – budeme se snažit o radostnou a příjemnou atmosféru ve všech třídách, v celé škole a na všech akcích pořádaných školou, pozitivně a s úsměvem působit na veřejnost

N – NADANÁ – budeme u všech dětí rozvíjet jejich všestrannou osobnost, podporovat tvořivost a motivovat je k většímu rozvoji, budeme vždy stavit na tom, co dítě umí

Í – INOVATIVNÍ – promyšlené inovace nás budou podněcovat k další tvořivosti a k hledání cesty se co nejvíce přiblížit dětem a rodině, využívat nových metod práce

Č – ČESTNÁ – se všmi dětmi, rodiči, spolupracovníky budeme jednat čestně, spravedlivě, zodpovědně, s co nejlepším přesvědčením najít společnou cestu

K – KVALITNÍ, KOOPERATIVNÍ, KOMUNIKATIVNÍ – budeme promýšlet, plánovat, hodnotit, přijímat kritiku, učit se sebereflexi, slůvka ocenění nám budou odměnou a další motivací

O – OTEVŘENÁ – v přístupu k dětem, k rodičům, veřejnosti, námětům, připomínkám

V každém názvu integrovaného bloku se značí to, čemu se budeme věnovat:

  1.  „Kamarádi se sluníčkem“
  2. „Sluníčko v zahradě“
  3. „Sluníčko zachází za hory“
  4. „Slunce v dárečku“
  5. „Kam se sluníčko schovalo“
  6. „Kam nechodí slunce, tam chodí lékař“
  7. „Volám tě sluníčko“
  8. „Na koho se sluníčko mračí“
  9. „Maminčino sluníčko“
  10. „Sluníčko na houpačce“

Týdenní témata si každá třída vytváří podle schopností a zájmu dětí. Vychází z hlavních cílů ŠVP.